Nón bảo vệ thông tư 08/2016

Nón bảo vệ thông tư 08/2016

Danh mục: ĐP BẢO VỆ

-

Xanh đen, đen, rêu

Chất liệu: cashme

Đơn giá: 22,000đ/cái (chưa bao gồm sao bảo vệ)

BIỂU MẪU TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Trích từ: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-08-2016-TT-BCA-trang-phuc-bao-ve-co-quan-doanh-nghiep-304257.aspx

(P.KD) 38 107 179