Thêu logo bảo vệ

Thêu logo bảo vệ

Danh mục: ĐP BẢO VỆ

-

-

Nhận thêu logo: hình tròn, hình khiêng, chữ nhật,… trên nền nỉ hoặc vải

Thêu dán, rời hoặc may vào áo

Số lượng nhận thêu tối thiểu: 200 bộ (gồm 1 tròn + 1 khiêng)

(P.KD) 38 107 179