Thêu vạch cầu vai

Thêu vạch cầu vai

Danh mục: ĐP BẢO VỆ

1 vạch, 2 vạch, 3 vạch

-

Thêu vạch cầu vai thể hiện sự sang trọng

Có thể tháo rời hoặc thay đổi vạch thoải mái

(P.KD) 38 107 179